Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

Thông báo

Thông báo các bạn Lớp CH KTNN15 đã đăng ký báo cáo tiếng anh nộp bài báo cáo bằng tiếng anh(5 bản) cho lớp trưởng hạn chót đến ngày 10/6/2009. Khoa không giải quyết các bạn nộp trễ hạn.

Không có nhận xét nào: