Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Môn Kinh Tế Vi Mô Của Thầy Ninh

Để có được bài giảng và bài tập tham khảo vui lòng vào Trang Web của TS.Lê Khương Ninh để tải về.
Và... dưới đây là 5 tiểu luận để các bạn tham khảo nghe!
http://mega.1280.com/file/2IX0YM/
"Cảm ơn Bạn Nguyệt Linh nhiều nghe đã chỉ cho LR Web upload nhanh và dung lượng lớn nữa 50Gb"

Kinh Tế Chính Trị của Thầy Hiếu

Bài Giảng KTCT của thầy Hiếu:

http://www.4shared.com/file/88250297/78fa0358/KTCTPowPoint.html

Câu hỏi ôn tập và bài làm tham khảo đề nghị các bạn tham khảo và đóng góp để bài làm được hoàn thiện hơn.

http://www.4shared.com/file/89336533/47374b23/Cau_hoi_on.html

http://mega.1280.com/file/6SO2IB/