Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

LỊCH THI LỚP CAO HỌC KINH TẾ KHOÁ 15 CÁC MÔN ĐỢT 1, 2

08.08.09 - 7:30 - Luật Kinh tế -TS.Dư Ngọc Bích
15.08.09 - 7:30 - Kinh tế vĩ mô - TS.Võ Thành Danh , 13:30-Kinh tế sản xuất - TS.Đỗ Văn Xê
22.08.09 - 7:30-Kinh tế vi mô-TS.Lê Khương Ninh, 13:30-Kinh tế nông nghiệp-TS.Thái Anh Hòa
24.08.09 - 7:30 - Nghiên cứu Marketing - TS.Lưu Thanh Đức Hải.
07.09.09 - 7:30 - Kinh tế tài nguyên môi trường - TS.Mai Văn Nam
17.10.09 - 7:30 - Kinh tế chính trị, LSHTKT -TS.Trần Văn Hiếu, 13:30-Kinh tế lượng-TS.Đỗ Văn Xê.

Chi tiet xem tai:

http://www.ctu.edu.vn/colleges/economic/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=1

Không có nhận xét nào: