Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KINH TẾ 15 VÀ ĐÁNH GIÁ NGOẠI NGỮ ĐẦU RA CAO HỌC 14, 15

(ĐIỀU CHỈNH)1. Kế hoạch thực hiện đề cương Luận văn cao học 15:
· 12.01.2010: Nộp đề cương Luận văn cho Văn phòng Khoa. Học viên gởi 05 quyển.

· 16 – 17.01.2010: Bảo vệ đề cương Luận văn.

· 25.01.2010: Nộp đề cương hoàn chỉnh cho Văn phòng Khoa.


2. Kế hoạch đánh giá ngoại ngữ đầu ra:· 14.12.2009: Học viên đăng ký theo danh sách lớp.

· 25.01.2010: Học viên nộp bài báo cáo tiếng Anh. Mỗi học viên nộp 5 quyển.

· 30 – 31.01.2010: Báo cáo.

Không có nhận xét nào: