Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Môn Kinh tế lượng của Thầy Xê

Bài giảng trên lớp của thày Xê được thầy Lợi ĐH Trà Vinh design lại.
http://www.4shared.com/file/89337938/61430caa/Chapter_23-_Xac_suat_-_Thong_ke-Hoi_quy.html
Cách Lập bảng ANOVA Thầy Lợi ĐH Trà Vinh design.
http://www.4shared.com/file/89340042/eef1ac55/Bang_Anova.html
BT KTL Của thầy Xê cho ngày 24/02/2009
http://mega.1280.com/file/ITN0KJ/
BT KTL Của Thầy Xê có công thức hướng dẫn.
http://mega.1280.com/file/V1CVMQ/

BT KTL Của thầy Xê cho ngày 26/02/2009
http://mega.1280.com/file/33XC83/
Chú ý từng người làm bài nộp lại lớp trưởng tập hợp để gửi mail cho thầy trước khi thi!

Không có nhận xét nào: