Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

DANH SÁCH GIAO VIÊN HƯỚNG DẪN LVTN KINH TẾ K15

Mẫu đăng ký giáo viên hướng dẫn download
NGANH KTNN & QTKD
1. TS. Đỗ Văn Xê – Phó hiệu trưởng trường ĐHCT
2. TS. Mai Văn Nam - Trưởng khoa KT - QTKD
3. TS. Lưu Thanh Đức Hải- Khoa KT - QTKD
4. TS. Từ Văn Bình - Khoa KT – QTKD
5. TS. Bùi Văn Trịnh - Khoa KT – QTKD
6. TS. Võ Thành Danh – Khoa KT – QTKD.
7. TS. Nguyễn Văn Sánh - Viện NC & PT ĐBSCL
8. TS. Dương Ngọc Thành - Viện NC & PT ĐBSCL
9. TS. Lê Xuân Sinh – Khoa Thu ỷ Sản
10. TS. Lê Cảnh Dũng - Viện NC & PT ĐBSCL
11. TS. Võ Thị Thanh Lộc - Viện NC & PT ĐBSCL
12. PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm – Trường ĐH An Giang
13. TS. Võ Hùng Dũng – VCCI
14. TS. Thái Anh Hoà - Đại Học Nông Lâm TP.HCM
15. TS. Nguyễn Văn Ngãi - Đại Học Nông Lâm TP.HCM
16. GS.TS.Hồ Đức Hùng - Trường ĐH KT TP.HCM
17. GS.TS. Lê Thanh Hà - Trường ĐH KT TP.HCM
18. TS. Hồ Tiến Dũng - Trường ĐH KT TP.HCM
19. PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp - Trường ĐH KT TP.HCM

NGÀNH TCNH
1. TS. Lê Khương Ninh – Khoa KT – QTKD
2. TS. Trương Đông Lộc - Khoa KT – QTKD
3. PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Trường ĐH KT TP.HCM
4. GS.TS. Trần Hoàng Ngân – P.Hiệu Trưởng Trường ĐH KT TP.HCM
5. TS. Sử Đình Thành
6. TS. Mai Văn Nam - Trưởng khoa KT – QTKD
7. TS. Bùi Văn Trịnh - Khoa KT – QTKD
8. TS. Võ Thành Danh – Khoa KT – QTKD
9. TS. Phạm Gia Luật

Không có nhận xét nào: