Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

KH thực hiện đề cương luận văn TN và Đánh giá ngoại ngữ đầu ra

07.12.2009: Công bố danh sách Người hướng dẫn khoa học
09 – 10.01.2010: Bảo vệ đề cương Luận văn.
15.01.2010: Nộp đề cương hoàn chỉnh cho Văn phòng Khoa.
06.01.2010: Nộp đề cương Luận văn cho Văn phòng Khoa. Học viên gởi 05 quyển.

2. Kế hoạch đánh giá ngoại ngữ đầu ra:
14.12.2009: Học viên đăng ký theo danh sách lớp.
25.01.2010: Học viên nộp bài báo cáo tiếng Anh. Mỗi học viên nộp 5 quyển.
30 – 31.01.2010: Báo cáo.

3. Danh sách phân công hướng dẫn LVTN K15 (click)

Không có nhận xét nào: