Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Bổ sung thông báo của Hậu


Các bạn thân mến chúng ta còn các tiểu luận sau chưa hoàn thành
Tiểu luận nhóm:
Kinh tế phát triển(Bảo Vệ Nhóm) – PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Quản Trị tài Chánh  - PGS.TS.Võ Thành Danh(2TC)
Quản Trị Trang Trại - PGS.TS.Dương Ngọc Thành(3TC)
Phân Tích Chính Sách(Bảo vệ nhóm)- PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh(3TC)
TL Cá nhân:
Tài Chính vi mô – PGS.TS Lê Khương Ninh(2TC)
Kinh tế phát triển– PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Phân tích kinh tế dự án– PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Dự án phát triển– PGS.TS. Mai Văn Nam (3TC)
Tin học trong QLý - PGS.TS.Võ Thành Danh(2TC)

Không có nhận xét nào: